Đang tải... Vui lòng chờ...

Triển khai kết luận của tỉnh ủy vào phát triển kinh tế tập thể tỉnh Long An

           Sau 10 năm thực hiện NQTW 5(khóa IX) về kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX đã có những thay đổi căn bản, phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hóa các loại hình tham gia hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, xét về mặt kinh tế, thời gian vừa qua khu vực HTX phát triển chậm, thiếu năng động và chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể không ổn định, đóng góp vàotăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp. Thu nhập đại bộ phận thành viên thấp, đời sống, vật chất tinh thần chưa cao, do đó khu vực này chưa có sự hấp dẫn đối với thành viên và người lao động. Nguyên nhân do khu vực HTX đang tồn tại nhiều yếu kém, cụ thể như nhiều cán bộ, xã viên và người lao động chưa nhận thức đầy đủ về bản chất, nguyên tắc và giá trị HTX, chưa thống nhất được vai trò của mình trong phát triển HTX; năng lực cán bộ quản lý, điều hành của cán bộ HTX còn yếu; quy mô sản xuất còn nhỏ, hiệu quả kinh doanh thấp chưa đem lại lợi ích kinh tế cho thành viên; thiếu vốn hoạt động; giá trị hàng hóa chưa cao, năng lực cạnh tranh thấp; hoạt động hỗ trợ kinh doanh cho HTX chưa được chú trọng; hoạt động phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các cơ quan Nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ của Nhà nước các cấp chưa đáp ứng được nhu cầu cần hỗ trợ của HTX, hoạt động hỗ trợ chưa mang tính chuyên nghiệp, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, số lượng các dịch vụ hỗ trợ còn ít, chất lượng dịch vụ hỗ trợ còn thấp, các phương thức hỗ trợ chưa thực phù hợp. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ chưa được quy hoạch mang tính hệ thống và dài hạn.

Để các HTX phát triển thành công và bền vững cần tập trung hơn nữa vào công tác củng cố tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều đó đòi hỏi rất nhiều sự hỗ trợ từ nhiều phía đặc biệt là vai trò của các cấp ủy đảng và các đơn vị quản lý Nhà nước về KTTT.

Qua Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa IX), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 276-KL/TU ngày 05/11/2013về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể: chú trọng triển khai Luật HTX năm 2012 và các Nghị quyết, kết luận của Đảng về KTTT sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động trong tỉnh; củng cố và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về KTTT trong các ngành, các cấp, củng cố Ban chỉ đạo KTTT các cấp từ tỉnh đến xã; xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới; củng cố lại các HTX yếu kém, giải thể các HTX không còn nhu cầu; sửa đổi bổ sung ban hành các chính sách hỗ trợ cho KTTTcụ thể hơn trên các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động để kích thích KTTT phát triển; tăng cường phát huy nội lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các HTX, nâng cao kỹ năng quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao vai trò tư vấn, hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả cao với các ngành các cấp trong hỗ trợ cho các THT-HTX trong thời gian tới.

Ngoài những nội dung trên các cấp ủy đảng cần có sựlãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho KTTT phát triển,các HTX nêu cao tinh thần tự chủ, phát huy sức mạnh các thành viên, các ngành các cấp có chương trình kế hoạch hỗ trợ cho KTTT trong năm 2014 góp phần đưa KTTT thoát khỏi trình trạng yếu kém, nâng cao vị thế KTTT tỉnh nhà.

Công Hoàng Bạch

In văn bản