Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông điệp của Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA)

  Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 92 của ICA và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 20 của Liên hiệp quốc (Ngày 5 tháng 7 năm 2014)

Ngày Hợp tác xã quốc tế năm nay được kỷ niệm vào ngày 5 tháng 7 năm 2014 với chủ đề: “Hợp tác xã mưu cầu phát triển bền vững cho tất cả mọi người”. Quan tâm đến cộng đồng là một trong những giá trị cơ bản của phong trào hợp tác xã, cũng tương tự như vậy, sự cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho cộng đồng là nền tảng cho hoạt động và tầm nhìn của HTX.

Nhìn chung, tính bền vững của HTX là khả năng hỗ trợ, củng cố hoặc vượt qua được những khó khăn. Từ những năm 1980, khái niệm bền vững có nghĩa là hòa nhập được với các yếu tố môi trường, kinh tế và xã hội. Còn hợp tác xã lại một lần nữa là người tiên phong trong khái niệm bền vững hiện đại. Bằng cách coi nhu cầu của con người là yếu tố trọng tâm, hợp tác xã đã thích ứng được với những xu hướng thay đổi về tính bền vững hiện nay và giới thiệu mô hình "chia sẻ giá trị" riêng của mình.

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch Thập niên Hợp tác xã là "hợp tác xã là người kiến thiết tính bền vững". Khu vực hợp tác xã cần giải thích và chứng minh cho thế giới rằng sự bền vững là một phần không thể tách rời trong bản chất của hợp tác xã và đóng góp tích cực vào sự bền vững này.

Một trong những hoạt động để triển khai kế hoạch này là Liên minh Hợp tác xã quốc tế đã chọn lọc các loại hình hợp tác xã ở các lĩnh vực và khu vực khác nhau trên khắp thế giới để thấy được các hợp tác xã liên quan chặt chẽ đến sự bền vững như thế nào. Được đưa ra tại Đại hội đồng Liên minh hợp tác xã quốc tế toàn cầu tổ chức ở Cape Town vào tháng 11 năm 2013, báo cáo kết luận rằng các hợp tác xã đã gắn sự bền vững vào mô hình hoạt động và giá trị của mình và Liên hợp quốc có thể và nên công nhận điều này. Rõ ràng trong Nghị quyết được thông qua vào tháng 12 năm 2001, Liên hợp quốc đã kêu gọi các chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện "thành lập và phát triển hợp tác xã, kể cả triển khai các biện pháp nhằm giúp người nghèo hoặc những nhóm yếu thế tham gia vào việc thành lập và phát triển hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện".

Liên hợp quốc hiện nay đang đặt ra các mục tiêu mới đầy tham vọng cho giai đoạn sau năm 2015 và những mục tiêu này cũng được coi là những Mục tiêu     Phát triển Bền vững. Phong trào hợp tác xã vừa đạt ngưỡng 1 tỷ thành viên trên khắp thế giới và thông qua tầm nhìn phát triển bền vững, chúng ta có thể trở thành những đối tác chính trong Mục tiêu này.

Chúng tôi kêu gọi các hợp tác xã trên khắp thế giới hãy lấy Ngày 5 tháng 7 năm nay để minh chứng rằng hợp tác xã là mô hình doanh nghiệp phù hợp nhất để phát triển và đạt được tính bền vững trong thế kỷ 21.

Ban Biên tập

In văn bản