Đang tải... Vui lòng chờ...

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hiệp Hòa Vượt qua khó khăn, nâng cao lợi nhuận

Hình thành từ những năm đầu của thập kỷ 90, Hợp tác xã tín dụng Hiệp Hòa cũng như các hợp tác xã tín dụng cùng thời điểm đã bộc lộ rất nhiều yếu kém.

Sau đó, qua công tác củng cố, chấn chỉnh và chuyển đổi hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hiệp Hòa được thành lập ngày 22/12/1995.

Với nguồn vốn ban đầu còn hạn hẹp chỉ 50 triệu đồng và 12 thành viên, cơ sở vật chất còn chưa có nên những năm đầu hiệu quả hoạt động của Quỹ tín dụng còn thấp.

Tuy nhiên,Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hiệp Hòa đã bám sát định hướng phát triển của địa phương, ngoài việc cho vay đa dạng các nhu cầu cần thiết phục vụ đời sống,  đơn vị đầu tư cho vay hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất cây con như chuyển đổi từ trồng lúa 2 vụ sang trồng chanh, nuôi cá làm tiền đề cho sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao mức sống của người dân, góp phần an sinh xã hội, từng bước củng cố, hoàn thiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tính đến nay, quỹ tín dụng Hiệp Hòa đã mở rộng phạm vi hoạt động torng thị trấn và 02 xã nông thôn liền kề, số thành viên là 1350, vốn hoạt động là 16 tỷ đồng, dư nợ 13,5 tỷ đồng, vốn huy động đáp ứng trên 95% dư nợ cho vay.

Bên cạnh đó, quỹ tín dụng Hiệp Hòa cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ nhân viên nhất là cán bộ quản trị, điều hành, kiểm soát để đáp ứng với yêu cầu phát triển và chất lượng hoạt động của đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2014, quỹ tín dụng Hiệp Hòa sẽ tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của địa phương, sự tích cực nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, nhu cầu của thành viên để xây dựng chiến lược phát triển lâu dài và bền vững.

 


Thiên Ngân

 

 

In văn bản