Đang tải... Vui lòng chờ...

Phát động thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể

Phát động thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể 2012
Tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX” và “ HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới” của Liên minh HTX Việt Nam, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Long An phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh, xã viên và người lao động trong HTX, đơn vị thành viên hăng hái lao động, sản xuất phát triển kinh tế tập thể gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,