Đang tải... Vui lòng chờ...

Phát động thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể 2012

Phát động thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể 2012

 
in văn bản

Phát động thi đua trong lĩnh vực Kinh tế tập thể năm 2012

Tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX” và “ HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới” của Liên minh HTX Việt Nam, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Long An phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh, xã viên và người lao động trong HTX, đơn vị thành viên hăng hái lao động, sản xuất phát triển kinh tế tập thể gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo ra khí thế thi đua hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu năm 2012.

Theo đó, các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Liên minh HTX tỉnh đề ra. Cụ thể, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh; hỗ trợ phát triển nông nghiệp, phấn đấu nâng tỷ lệ hợp tác xã hoạt động ổn định, có lãi đạt 90%, trong đó hợp tác xã được xếp loại khá, giỏi đạt tỷ lệ 70%. Có ít nhất 80% cán bộ quản lý hợp tác xã được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ. Thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ trong hợp tác xã, nội bộ hợp tác xã đoàn kết không để xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo, không có cá nhân vi phạm pháp luật. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh phúc lợi xã hội...tập trung đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp với thực tế.

Liên minh HTX tỉnh chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Nhân dịp này, phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4, Năm Quốc tế Hợp tác xã của Liên hiệp quốc, Hội nghị Hợp tác xã điển hình tiên tiến Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại hội nhiệm kỳ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An lần thứ IV nhiệm kỳ 2012 – 2017, kêu gọi các đơn vị thành viên tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và đồng thời cũng kêu gọi các đơn vị thành viên tiếp tục đăng ký thi đua theo các đợt mà Liên minh phát động.

                                                                                                                           Hải Đăng

In văn bản

Các tin khác: