Đang tải... Vui lòng chờ...

Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hỗ trợ

Phòng Kế hoạch hỗ trợ là một phòng chuyên môn trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An, có chức năng tham mưu cho Ban Thường trực quản lý và chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển bao gồm các lĩnh vực: đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn các hoạt động khác hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Trong năm vừa qua, với chức năng nhiệm vụ về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn, phòng Kế hoạch đã tham mưu cho Ban Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Tổ hợp tác, Hợp tác xã cho cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong Tổ hợp tác, Hợp tác xã.Cụ thể đã tổ chức triển khai được 13 lớp bồi dưỡng tập huấn cho 845 lượt người. Bên cạnh đó, Phòng Kế hoạch cũng đã tham mưu cho Ban Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh Long An với các Hội, Đoàn thể về phát huy vai trò sức mạnh của Hội, Đoàn thể về củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2010 - 2015. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 03 lớp tuyên truyền nhận thức về xây dựng và phát triển tổ hợp tác sản xuất cho đối tượng là cán bộ chủ chốt của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, xã và các hội viên đang có ý tưởng xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, thu hút 249 học viên tham gia.

Về lĩnh vực hỗ trợ tín dụng, được sự phân công của Ban Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An theo dõi nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm nguồn trung ương và địa phương với tổng số vốn 1,760 tỷ đồng. Tư vấn, hướng dẫn các Hợp tác xã có nhu cầu về vốn để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh lập hồ sơ, xây dựng dự án sản xuất kinh doanh để vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Trong năm 2013, phòng đã tham mưu cho Ban Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An xem xét, thẩm định và đã giải ngân cho 12 dự án của các Hợp tác xã để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo được việc làm ổn định cho hơn 353 xã viên và người lao động góp phần ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trong năm 2013 phòng Kế hoạch đã tham mưu cho Ban Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Long An, được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An có nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND ngày 05/07/2013 thông qua tại kỳ họp thứ 8 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ra quyết định thành lập số 2711/QĐ-UBND ngày 05/08/2013 với nguồn vốn ban đầu là 05 tỷ đồng và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 01/2014.

Phạm Trí Thức

In văn bản