Đang tải... Vui lòng chờ...
Luật HTX

Hỏi - đáp Luật Hợp tác xã

       Câu hỏi: Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hợp tác xã bao gồm những nội dung gì?

      Trả lời: Căn cứ Điều 47 Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã với những nội dung cơ bản như sau:

1. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

a) Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã thuộc địa phương mình;

b) Hướng dẫn, khuyến khích các hợp tác xã phối hợp cùng hoạt động vì lợi ích của nhân dân ở địa phương;

c) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan;

d) Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hợp tác xã;

đ) Thực hiện các nội dung khác về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giúp Ủy ban nhân dân thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong lĩnh vực được giao.

Câu hỏi: Hợp tác xã muốn đăng ký kinh doanh cần có giấy tờ gì để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hồ sơ đăng ký kinh doanh HTX bao gồm:

1.  Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2.  Điều lệ hợp tác xã.

3.  Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với Liên hiệp hợp tác xã. Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã.

                      Trích lược từ Luật HTX năm 2003