Đang tải... Vui lòng chờ...

Liên minh HTX tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho thành viên

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và các nội dung liên quan khác trong 03 ngày, từ 17 – 19/12/2013.

Tham gia lớp tập huấn có sự tham gia của 60 Giám đốc, Ban kiểm soát, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các hợp tác xã, quỹ tín dụng thành viên trong tỉnh.

Trong thời gian học 3 ngày, các học viên đã được phổ biến, thông tin các nội dung như những điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012; các chương trình, thủ tục tiến hành Đại hội tổng kết, phương án sản xuất kinh doanh; những nội dung cơ bản về Luật Thi đua – Khen thưởng; công tác kiểm soát trong hợp tác xã;

Trong năm 2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trương tiếp tục mở các lớp tập huấn ngắn hạn về các chuyên đề quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, công tác kế toán, phương thức xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại cho các quỹ tín dụng nhân dân và các hợp tác xã thành viên có nhu cầu.


Thiên Ngân

In văn bản