Đang tải... Vui lòng chờ...

Liên Minh HTX Long An

LIÊN MINH HTX TỈNH LONG AN

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An được thành lập theo quyết định số 1750/QĐ.UB ngày 13 tháng 10 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với tên gọi ban đầu là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do ông Trần Ngàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm chủ tịch Hội đồng; bà Lê Thanh Vân quyền Giám Đốc Sở thương mại và Du lịch – Phó chủ tịch trực và 5 ủy viên của các Ngành xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp và y tế.

 Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh bắt đầu đi vào hoạt động chính thức tháng 3 năm 1994 với biên chế ban đầu là 4 cán bộ - nhân viên gồm: 01 Phó chủ tịch trực, 01 Cán bộ phụ trách Văn phòng – Phong trào; 01 Kế toán – Đánh máy và 01 tài xế. Đến đầu năm 1995 được UBND tỉnh điều động về thêm 02 cán bộ nữa nâng tổng số biên chế lên là 06 người.

Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nước tỉnh Long An. Hàng năm được UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động. Có quy chế làm việc và UBND tỉnh chuẩn y phê duyệt quy chế tại quyết định số 787/QĐ.UB ngày 15 tháng 07 năm 1994.

Đến tháng 7 năm 1995 Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Long An tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (1995 – 2000). Đại hội bầu bà Lê Thanh Vân giữ chức vụ Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Hiệp và ông Phạm Ngọc Cường giữ chức phụ Phó chủ tịch và đổi tên gọi là Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Long An. Đến tháng 01 năm 2001 Hội đồng liên minh các HTX tỉnh Long An đổi tên lại là Liên minh HTX tỉnh Long An cho phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam theo Quyết định số 173/2001/QĐ.UB ngày 16/2001 của UBND tỉnh Long An.

Liên minh HTX tỉnh Long An có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và hoạt động theo điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được thủ tướng Chính phủ chuẩn y tại Quyết định số 127/2000/QĐ.TTg  ngày 17 tháng 01 năm 2000.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh HTX tỉnh:

1. Tuyên truyền vận động các Hợp tác xã, các Tổ hợp tác tham gia vào Liên minh, kết nạp thành viên, hướng dẫn điều lệ, nghiên cứu đề ra phương hướng củng cố phát triển các HTX, Tổ hợp tác của tỉnh để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam.

2. Tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, hướng dẫn tư vấn, dịch vụ những vấn đề pháp luật và quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong tỉnh.

3. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổ hợp tác; phản ánh nguyện vọng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách có liên quan đến tổ chức hoạt động của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Ngành chức năng củng cố, phát triển các HTX, Tổ hợp tác; Tổ chức kiện toàn các tổ chức liên doanh, liên kết thích hợp, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

4. Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể trong tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên minh tỉnh, phối hợp với các Ngành có liên quan thực hiện đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác trong tỉnh.

5. Là đầu mối liên kết phối hợp hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác thành viên như: Xuất nhập khẩu, khai thác vật tư, nguyên liệu, thiết bị, tiếp cận thị trường, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tư vấn đầu tư, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nâng cao tay nghề cho người lao động.

6. Hướng dẫn hoạt động các HTX, Tổ hợp tác thực hiện đúng điều lệ, pháp luật và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước.

7. Tổ chức tiếp thị, triễn lãm giới thiệu chào  hàng…những mặc hàng mới sản xuất trong tỉnh.

8. Tham gia hội đồng thẩm định các tổ chức kinh tế hợp tác để thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, phát triển các HTX, Tổ hợp tác trong tỉnh.

9. Cùng với Liên minh HTX Việt Nam, tổ chức hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với khu vực kinh tế tập thể, giúp đỡ các thành viên mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về  kinh tế xã hội.

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA LIÊN MINH

 

I. ĐỐI VỚI CẤP TRÊN (TỈNH ỦY, UBND TỈNH, LIÊN MINH HTX VIỆT NAM):

          1. Nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện tốt sự chỉ đạo.

          2. Hàng tháng có báo cáo về Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, những vướng mắc tồn tại của tháng trước, phương hướng công tác tháng sau để xin ý kiến chỉ đạo tiếp.

          3. Được dự các cuộc họp các liên quan do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. Được quyền nhận các thông tin và tham gia ý kiến xây dựng ngang bằng với các Sở, Ban, Ngành khác.

          4. Được đối xử công bằng trong quan hệ với Đảng, chính quyền trong tỉnh.

          5. Là một tổ chức đặc thù nhưng rất quan trọng, rất cần sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

          II. ĐỐI VỚI CÁC SỞ BAN, NGÀNH, TỈNH:

          1. Đối với ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ:

          - Quan hệ trong việc tham mưu cho UBND bố trí, điều động cán bộ kiêm nhiệm, chuyên trách của Liên minh, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức trong Liên minh.

          - Hỗ trợ Liên minh trong việc phát triển các thành phần kinh tế hợp tác (về qui mô, nhân sự, tổ chức).

          2. Đối với các ngành có liên quan trong lĩnh vực hoạt động của Liên minh như: Công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, thương mại dịch vụ..

          Giúp đỡ tạo điều kiện cho các đồng chí thành viên trong Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh hoạt động, công tác làm tròn chức năng, nhiệm vụ của Liên minh.

          - Tham gia hỗ trợ cùng với Liên minh củng cố, xây dựng, phát triển các HTX, Tổ hợp tác trong ngành mình. Hoạt động có hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          3. Đối với các ngành kế hoạch, tài chính, ngân hàng, kho bạc nhà nước, cục thống kê, cục thuế tỉnh:

          - Quan hệ về kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác trong tỉnh, phối hợp giải quyết các nguồn vốn đầu tư do các tổ chức quốc tế và trong nước tài trợ.

          - Quan hệ về chính sách tài chính, ngân hàng, thuế, hướng dẫn pháp lệnh kế toán thống kê, chế độ thuế cho các HTX trong tỉnh thực hiện.

          - Giải quyết kinh phí hàng năm cho Liên minh HTX tỉnh hoạt động, thực hiện chế độ của cán bộ công chức nhà nước làm việc tại Liên minh HTX tỉnh.

          - Hàng tháng Liên minh phải quyết toán tài chính báo cáo về Sở Tài chính theo nguyên tắc tài chính quy định.

          - Thực hiện chế độ thống kê báo cáo về Cục thống kê theo pháp lệnh nhà nước.

          - Quan hệ với ngân hàng, kho bạc: mở tài khoản theo tinh thần quyết định của UBND tỉnh, giao dịch theo yêu cầu cần thiết đúng chế độ của ngành quản lý.

          - Thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng có quan hệ với Liên minh.

          4. Đối với Ban quản lý thị trường và các ngành nội chính tỉnh:

          - Phối hợp với ban quản lý thị trường hướng dẫn các đơn vị tổ chức kinh tế hợp tác, sản xuất kinh doanh đúng pháp luật. Chống việc sản xuất kinh doanh hàng gian, hàng giả gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

          - Phối hợp với cơ quan nội chính thực hiện các chức năng có liên quan.

          5. Đối với đoàn thể tỉnh, các cơ quan Báo, Đài:

          - Phối hợp tuyên truyền, vận động tổ chức thực nhất quán chính sách phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã tạo động lực, môi trường thuận lợi cho các loại hình kinh tế tập thể phát triển nhanh, đúng hướng, hiệu quả cao.

          Ngoài các mối quan hệ trên Liên minh  HTX tỉnh còn quan hệ với Sở lao động thương binh – xã hội về chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ công chức nhà nước làm việc trong Liên minh và các Hợp tác xã trong tỉnh.

          6. Tham gia các cuộc họp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan trên cơ sở bình đẳng, hỗ trợ nhau trong công tác.

          III. Đối với các huyện, thị trong tỉnh:

          1. Phối hợp với UBND phòng kinh tế các huyện, thị củng cố, xây dựng các HTX trong tỉnh, phát triển theo đúng định hướng XHCN.

          2. Nắm hoạt động KTXH của các HTX tại địa phương; tình hình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các tổ chức, cá nhân này tại địa phương.

          IV. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HTX, TỔ HỢP TÁC TRONG TỈNH:

          1. Quan hệ với các HTX, Tổ hợp tác trong tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên minh. Hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Liên minh được UBND tỉnh giao.

          2. Hướng dẫn tổ chức kinh tế hợp tác – HTX kinh doanh, củng cố phát triển trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tự quản, bình đẳng, cùng có lợi.

          Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các HTX phải đa dạng, linh hoạt tùy theo đặc điểm của từng ngành, nghề không giới hạn theo địa giới hình chính.

          Khi xây dựng các HTX phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm không phô trương hình thức, không chủ quan nôn nóng, không áp đặt bất cứ hình thức nào.

          3. Các HTX, Tổ hợp tác trong tỉnh phải thường xuyên quan hệ với Liên minh, nhận sự hướng dẫn hỗ trợ của Liên minh, để phát triển kinh doanh đạt hiệu quả cao, những vấn đề các tổ chức kinh tế hợp tác đề đạt ngoài phạm vi của Liên minh, Liên minh sẽ báo cáo phản ảnh lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động.

          4. Thường trực Liên minh HTX tỉnh tổ chức các cuộc họp cần thiết với đại diện các HTX nhằm bàn bạc, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động các tổ chức kinh tế hợp tác.

          V. ĐỐI VỚI NỘI BỘ LIÊN MINH HTX TỈNH:

          1. Chủ tịch Liên minh: Là người thủ trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh theo Quyết định số 2011/2004/QĐ.UB ngày 09 tháng 06 năm 2004 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy đinh chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh.

          - Chủ tịch lãnh đạo quản lý chung mọi mặc hoạt động và công tác chung của Liên minh HTX tỉnh. Phụ trách đối nội; đối ngoại; quan hệ phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với Liên minh HTX Việt Nam và các cấp, các ngành ở Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam.

          2. Các Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh:

          Các Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh là người giúp việc cho Chủ tịch. Được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực hoạt động của Liên minh HTX và phụ trách phong trào kinh tế hợp tác một số địa bàn trong tỉnh. Đồng thời các Phó Chủ tịch cũng được phân công phụ trách một số phòng, ban, Trung tâm trực thuộc Liên minh HTX tỉnh và một số công tác khác.

          Tùy theo từng giai đoạn, từng thời gian và yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của Liên minh HTX tỉnh mà các Phó Chủ tịch sẽ được phân công cụ thể cho phù hợp.

          3. Các Phòng trực thuộc Liên minh:

          Hiện nay Liên minh HTX tỉnh có 15 biên chế, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch , 3 phòng và 1 Trung tâm Dịch vụ phát triển Hợp tác xã.

          + Văn phòng Liên minh:    6 đ/c.

          +  Phòng Kế hoạch hỗ trợ: 3 đ/c

          +  Phòng Phong trào:         4 đ/c

        + Trung tâm dịch vụ phát triển HTX: nhân sự do CB.CC phòng Kế hoạch và phòng Phong trào kiêm nhiệm.

In văn bản

Các tin khác: