Đang tải... Vui lòng chờ...

Hoạt động

Quỹ hỗ trợ phát triễn HTX tỉnh Long An đồng hành cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

5 tỉ đồng hỗ trợ phát triển HTX

DGRV chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX

Công đoàn CS Liên minh HTX: Quan tâm đời sống của công đoàn viên

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Long An: Xây dựng đoàn kết nội bộ

Liên minh HTX tỉnh Long An: 20 năm 1 chặng đường

Xây dựng mô hình hợp tác xã phát triển bền vững
Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã đánh giá kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn đã đáp ứng một phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2011
Năm 2011, kinh tế tập thể tỉnh Long An có bước chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ổn định tình hình an sinh xã hội ở địa phương. Trong năm, toàn tỉnh Long An có 78 HTX và 1 Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực: tín dụng, vận tải, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng với 40.298 xã viên (trong đó có 38.343 thành viên là thành viên của Quỹ tín

Phát động thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể 2012
Tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX” và “ HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới” của Liên minh HTX Việt Nam, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Long An phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh, xã viên và người lao động trong HTX, đơn vị thành viên hăng hái lao động, sản xuất phát triển kinh tế tập thể gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,