Đang tải... Vui lòng chờ...

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 2011

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2011
Năm 2011, kinh tế tập thể tỉnh Long An có bước chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ổn định tình hình an sinh xã hội ở địa phương. Trong năm, toàn tỉnh Long An có 78 HTX và 1 Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực: tín dụng, vận tải, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng với 40.298 xã viên (trong đó có 38.343 thành viên là thành viên của Quỹ tín