Đang tải... Vui lòng chờ...

Hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã 2012

Ngày 31-10-2014 tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Ban Chỉ đạo kinh tế tập 

thể(KTTT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật HTX năm 2012. Đến dự Hội nghị 

có Chủ tịch LMHTX tỉnh-Công Hoàng Bạch cùng hơn 300 đại biểu là thành viên BCĐ 

KTTT tỉnh, huyện, thị xã và các xã trên địa bàn tỉnh.

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Đinh Xuân Niêm, chuyên gia cao cấp 

về HTX, Vụ HTX-Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX; 

Luật HTX năm 2012; các chính sách liên quan về KTTT; Vai trò của KTTT ở nước ta 

và vai trò của HTX trong nền kinh tế quốc dân; những chính sách phát triển HTX. Ngoài 

ra, các đại biểu còn được nghe những thông tin về vai trò của Luật hợp tác xã năm 2012 

trong quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; chính sách hỗ trợ của Chính phủ 

đối với HTX nông nghiệp...Luật HTX năm 2012 thay thế Luật HTX năm 2003, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013 gồm 09 Chương và 64 Điều, tăng 12 Điều so với Luật 

HTX năm 2003. Bộ Luật mới này thể hiện rõ hơn về bản chất, tổ chức của HTX, làm rõ 

sự khác biệt so với tổ chức doanh nghiệp trước đây. Điểm đáng lưu ý trong quy định của 

Luật HTX năm 2012 là HTX phải mang lại lợi ích cho các thành viên thông qua đáp ứng 

nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà thành viên là chủ sở hữu HTX. 

 Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn 

đề của Luật HTX năm 2012; về định hướng phát triển KTTT; sự khác biệt về bản chất 

giữa Luật HTX năm 2012 và Luật HTX năm 2003... Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi 

mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, quản lý, hoạt động của HTX và các hình 

thức kinh tế hợp tác, Luật HTX mới phải phù hợp với từng lĩnh vực nhằm tạo được sự 

chuyển biến tích cực về cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với quá trình xây dựng nông thôn 

mới, phấn đấu để các HTX đạt tốc độ tăng trưởng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế- 

xã hội chung của tỉnh.

Song Hồng

In văn bản