Đang tải... Vui lòng chờ...

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trực thuộc

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, BAN

Căn cứ Luật hợp tác xã năm 2003.

          Căn cứ Quyết định số 933/ HD.BCH ngày 02/8/2005 của Liên Minh HTX Việt Nam V/v ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt nam khóa III.

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các Phòng ,Ban ...trực thuộc Liên minh HTX Việt nam.

          Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Liên minh HTX cấp tỉnh.

          Liên minh HTX tỉnh Long An thành lập các Phòng trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Long An ,bao gồm 04 phòng như sau:

  I. PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ,TUYÊN TRUYỀN VÀ THÔNG TIN (VĂN PHÒNG)

*  Chức năng :

- Tham mưu, tổng hợp, điều phối các họat động chung và thực hiện các công tác tài chính , hành chính quản trị và phục vụ trong cơ quan.

- Tham mưu về công tác tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh Long An; triển khai các họat động tuyên truyền, thông tin và thống kê của cơ quan Liên minh HTX tỉnh Long An.

- Lập kế hoạch thường xuyên và lâu dài về mở lớp đào tạo cán bộ quản lý HTX và đào tạo nghề cho khu vực KTHT và HTX .

* Nhiệm vụ :

1. Tham gia phối hợp với các phòng, Trung tâm, đề xuất và xây dựng các chiến lược, chương trình, các đề án, dự án có liện quan đến các mặt họat động của Liên Minh HTX tỉnh Long An theo sự phân công của thường trực.

2. Xây dựng các chương trình, kế họach công tác tuần, tháng , quý, năm của Thường trực và của cơ quan. Là đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và quan hệ phối hợp triển khai các nhiệm vụ công tác của cơ quan. Hướng dẫn công tác văn phòng đối với các đơn vị trực thuộc.

3. Phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, các cuộc họp sơ kết, tổng kết của cơ quan.

4. Tổng hợp, biên tập các báo cáo định kỳ, báo cáo nhanh của cơ quan, sọan thảo các công văn, tài liệu, các bài phát biểu, diễn văn trong các cuộc họp, các buổi làm việc của lãnh đạo, ghi biên bản các cuộc họp, sọan thảo nội dung kết luận hay thông tin về các cuộc họp, các buổi làm việc của lãnh đạo với các phòng, đơn vị, cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của lãnh đạo với các Ban, đơn vị, các cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của lãnh đạo.

5. Kiểm tra chỉnh lý các văn bản của các phòng, các đơn vị, các trung tâm trình lãnh đạo nhằm đảm bảo tính thống nhất, các yêu cầu về nội dung, hình thức và thủ tục theo qui định củacơ quan.

6. Là đầu mối điều phối các họat động của cơ quan, trình và đề xuất với lãnh đạo ý kiến xử lý các công văn, tài liệu đến, các công văn trình của các phòng các đơn vị; bố trí sắp xếp các cuộc làm việc, tiếp khách của lảnh đạo, trao đổi thông tin giao tiếp giữa lảnh đạo với các phòng, đơn vị, cá nhân, tổ chức bên ngòai.

7. Nghiên cứu đề xuất với lảnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý các mặt công tác theo nhiệm vụ được phân công.

8. Lập, gởi, tiếp nhận và phân bổ dự tóan kinh phí ngân sách nhà nước của cơ quan.

9. Theo dõi, quản lý, sử dụng và quyết tóan các nguồn kinh phí, các khỏan thu của cơ quan theo chế độ.

10. Thực hiện các phần hành kế tóan, lập các báo cáo, báo biểu theo mẫu yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

11. Quản lý các tài sản công, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác tài chính kế tóan.

12. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất , trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện làm việc của cơ quan, mua sắm mới, thay thế, sữa chữa, thanh lý các tài sản này theo chế dộ nhà nước và các quy định của cơ quan.

13. Quản lý việc sử dụng điện, điện thọai,nước sinh họat, và các phương tiện công tác chung khác trong cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm an tòan về tài sản , cơ sở vật chất của cơ quan, của cán bộ công nhân viên chức; các quy định về phòng cháy chữa cháy.

14. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, hành chính, lưu trữ của cơ quan.

15. Đảm bảo vệ sinh trong cơ quan, phục vụ các phòng làm việc của lảnh đạo, trưởng các phòng, chánh văn phòng, các hội trường, phòng họp và các khu vực công cộng khác; thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, tiếp khách, hiếu, hỷ.

16. Quản lý tài xế, điều phối xe ô tô phục vụ lảnh đạo và đáp ứng nhu cầu công tác của các phòng , đơn vị, cán bộ trong cơ quan.

17 Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược, chương trình kế họach, các đề án, dự án có liên quan đến công tác tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống Liên minh HTX Tỉnh Long An. Tổ chức triển khai các chương trình , Kế họach, đề án dự án nêu trên sau khi đã được lảnh đạo Liên minh HTX tỉnh phê duyệt. Định kỳ kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

18 Nghiên cứu đề xuất với lảnh đạo LMHTX tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống LMHTX tỉnh.

19. Tổ chức triển khai các họat động liên quan đến công tác tuyên truyền thông tin và thống kê.

20. Về công tác tuyên truyền:

- Chủ trì xây dựng các chương trình kế họach tuyên truyền của LMHTX dài hạn, định kỳ hàng năm, 6 tháng hoặc theo những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đọan.

- Hướng dẫn theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả các họat động tuyên truyền trong hệ thống LMHTX Long An.

- Tham mưu đề xuất với lảnh đạo LMHTX Long An về nội dung phương pháp hình thức và định hướng công tác tuyên truyền trong từng thời kỳ và tổ chức triển khai thực hiện.

- Là đầu mối quan hệ với các cơ quan báo chí của TW cũng như địa phương  để tổ chức các họat động  tuyên truyền theo chỉ đạo LMHTX tỉnh.

21. Về công tác tuyên truyền:

- Tổ chức thu thập ,quản lý đề xuất kế họach sử dụng tất cả các cơ sở dữ liệu ,tài liệu, tư liệu., văn bản có liên quan phục vụ cho công tác của LMHTX Long An.

- Tổng hợp và lưu trữ thông tin về tình hình kinh tế hợp tác, HTX, vềkết quả họat động của các phòng, các đơn vị trực thuộc và HTX, Tổ hợp tác trong tòan tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

- Thu thập và quản lý các văn bản , tư liệu, hình ảnh, tặng phẩm...có liên quan đến sự hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể và tổ chức LMHTX.

- Tổ chức việc cung cấp thông tin, tư liệu cho các yêu cầu nghiên cứu, báo cáo, đánh giá...liên quan đến kinh tế tập thể và họat động của LMHTX tỉnh trên cơ sở các quy định của của nhà nước và quy chế họat động của cơ quan.

- Tổ chức quản lý thông tin của nghành , cập nhật và bảo đảm thông tin đưa vào trang WEBSITE  của LMHTX tỉnh (nếu có) xây dựng dự án, chương trình, kế hạch phát triển hệ thống thông tin  điện tử và tổ chức triển khai sau khi lảnh đạo LMHTX tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng theo yêu cầu công tác của  lảnh đạo, của các cấp, quản lý trong cơ quan và tòan hệ thống LMHTX tỉnh.

- Quản lý lưu trữ các tài liệu, thông tin thu thập được một cách có hệ thống khoa học, hiện đại, thuận tiện cho việc khai thác , sử dụng. Xây dựng và quản lý Thư viện của cơ quan.

22. Về công tác thống kê:

- Phối hợp với các cơ quan trong việc thu thập, quản lý và cung cấp các số liệu thống kê về tình hình kinh tế – xã hội và các vấn đề có liên quan đến kinh tế tập thể.

- Nghiên cứu, đề xuất các hình thức thống kê, các biểu mẫu báo cáo trong hệ thống LMHTX.

- Thực hiện việc thống kê tổng hợp các số liệu về kinh tế tập thể  và họat động của LMHTX  theo định kỳ tháng ,quý, 6 tháng và hàng năm.

- Tổ chức việc in ấn phát hành các tài liệu, ấn phẩm có liên quan đến số liệu thống kê. Quản lý và lưu trữ các tư liệu, số liệu thống kê của cơ quan từ kết quả các đợt điều tra,. Khảo sát, các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình kinh tế, dự án kinh tế – xã hội khác.

23. Đề xuất Lảnh đạo cơ quan về mở lớp, theo dõi và lập báo cáo các lớp đào tạo cán bộ quản lý HTX và dạy nghề cho khu vực KTHT và HTX dựa trên cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm và lâu dài của LMHTX tỉnh . Trình lảnh đạo Liên minh HTX tỉnh hoặc các trường đào tạo để làm thủ tục cấp giấy chứng chỉ , chứng nhận cho các học viên theo đúng các quy định hiện hanh của nhà nước và của bộ giáo dục và đào tạo. Lưu giữ hồ sơ về đào tạo và dạy nghề của LMHTX tỉnh Long An.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lảnh đạo.

II. PHÒNG KIỂM TRA TỔ CHỨC THI ĐUA

* Chức năng:

1. Tham mưu giúp cho Thường trực LMHTX tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ trong cơ quan LMHTX tỉnh Long An, các đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh và về theo dõi, phố hợp trong công tác tổ chức, nhân sự của hệ thống LMHTX tỉnh.

2. Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch LMHTX tỉnh Long An và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng LMHTX tỉnh về công tác thi đua – khen thưởng trong hệ thống LMHTX tỉnh Long An.

3. Tham mưu cho lảnh đạo trong việc kiểm và giám sát các mặt trong tòan LMHTX Tỉnh.

* Nhiệm vụ:

1. Kiểm tra giám sát việc thực hiện điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Ban chấp hành, các quyết định của Chủ tịch LMHTX tỉnh.

2. Giám sát và kiểm tra họat động tài chính của Liên minh HTX theo quy định của nhà nước và của ngành.

3. Kiểm tra xem xét và kiến nghị với Ban chấp hành LMHTX về các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi Liên minh HTX tỉnh Long An.

4. Bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của thành viên.

5. Báo cáo họat động công tác kiểm tra trước Ban chấp hành và Đại hội.

6. Hướng dẫn việc tổ chức công tác kiểm tra và hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ đối với Ban kiểm sóat các HTX, Quỹ TDND.

7. Phối hợp với các cơ quan nội chính để nghiên cứu đề xuất , kiến nghị những nội dung phù hợp về luật pháp đối với công tác kiểm tra trong khu vực HTX và Liên hiệp HTX.

8. Nghiên cứu kiện tòan tổ chức công tác kiểm tra trong hệ thống Liên minh HTX.

9. Nghiên cứu đề xuất với Thường trực các vấn đề có liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng , các đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh.

10. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực ban hành, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các qui chế, quy định, chế độ về quản lý và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ trong cơ quan Liên Minh HTX Việt Nam.

11. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất Thường trực phê chuẩn và tổ chức triển khai các chương trình, kế họach về qui họach, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các phòng, các đơn vị trực thuộc cơ quan Liên Minh HTX Long An.

12. Tổ chức quản lý nhân sự, tham mưu, đề xuất với Thường trực các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, tiếp nhận, phân công, bố trí công tác, về luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức các phòng, các đơn vị trực thuộc Liên Minh HTX Long An.

13. Thực hiện quản lý lao động, ngày công, giờ công trả công lao động cho cán bộ, công nhân viên khối hành chính trong cơ quan. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các qui định, chế độ lao động, quản lý và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí đối với cán bộ công nhân viên. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội, và các chính sách xã hội khác đối với người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

14. Tham mưu, tổ chức, phát động và theo dõi, tổng hợp các phong trào thi đua trong cơ quan Liên Minh HTX Long An và các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn và kiểm tra các phòng, các đơn vị triển khai công tác thi đua hằng năm. Là thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan.

15. Là đầu mối giúp thường trực duy trì, phát triển các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức đòan thể khác.

16. Nghiên cứu, hướng dẫn các HTX trong tỉnh trong công tác tổ chức, công tác qui họach, đào tạo, bối dưỡng cán bộ THT, HTX. Tham mưu giúp Thường trực theo dõi về nhân sự đối với Ban chấp hành Liên Minh HTX Long An và cán bộ quản lý các HTX,  QTD trong tỉnh.

17. Hướng dẫn các HTX, QTD trong tỉnh thực hiện điều lệ Liên Minh HTX Việt Nam.

18. Tham mưu, đề xuất với Thường trực LMHTX tỉnh các chương trình, kế họach tổ chức công tác thi đua – khen thưởng; phát động các phong trào thi đua trong hệ thống LMHTX tỉnh và các đơn vị thành viên; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các phong trào thi đua.

19. Định kỳ sơ kết tổng kết các phong trào thi đua – khen thưởng trong hệ thống Liên minh , tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về các thành tích, danh hiệu đạt được của các cá nhân, tập thể,nhằm thúc đẩy công tác thi đua – khen thưởng tòan nghành.

20. Đề xuất với LMHTX Việt Nam xét tặng các hình thức khen thưởng của LMHTX Việt Nam hoặc các hình thức khen thưởng của nhà nước quy định.

21. Tiếp nhận, quản lý, cấp phát các hiện vật thi đua – khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam.

22. Hướng dẫn các HTX, QTD, các cơ quan trực thuộc LM tỉnh tổ chức công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị cơ sở và các cơ quan trực thuộc LM tỉnh.

23. Chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp Hội đồng thi đua LMHTX Long An.

24. Tham gia họat động đào tạo và tuyên truyền về các mặt công tác được giao.

25. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất các mặt về công tác và nhiệm vụ được giao.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Liên minh HTX tỉnh giao.

III. PHÒNG TỔ CHỨC PHONG TRÀO,

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HTX

* Chức năng:

Tham mưu cho lảnh đạo về các công tác sau:

- Nghiên cứu đề xuất , tham gia xây dựng, sửa dổi bổ sung , các chính sách, pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể và HTX, thông tin và hướng dẫn thực hiện các chính sách , pháp luật có liên quan trong hệ thống Liên minh HTX.

- Nghiên cứu đề  xuất các giải pháp phát triển KTHT và HTX  trong các ngành, các lỉnh vực kinh tế, nghiên cứu, tổng kết và xây dựng  các giải pháp nhân rộng các mô hình KTHT, HTX trong các lỉnh vực, ngành nghề và địa bàn.

- Tham mưu cho thường trực quản lý và chỉ đạo thực hiện các họat động hổ trợ phát triển, bao gồm các lĩnh vực: đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường; hổ trợ tín dụng , các chương trình dự án kinh tế – xã hội xúc tiến thương mại và dầu tư , tư vấn và các họat động khác hổ trợ phát triển kinh tế hợp tác- HTX.

* Nhiêm vụ :

1. Tham mưu cho thường trực trong nghiên cứu, xây dựng, đề xuất và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước liên quan ban hành  hoặc sửa đổi, bổ sung  các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX.

2. Tham mưu cho Thường trực trong tham gia xây dựng , sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể và HTX; các chính sách, pháp luật có kiên quan như đầu tư tài chính, lao động, thị trường, đất đai...

3. Thông tin, hướng dẫn về nội dung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển KTTT và HTX , các văn bản pháp luật khác có liên quan đã được ban hành trong hệ thống Liên minh HTX.

4. Theo dõi , tổng kết và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX, trên cơ sở đó phát hiện những vướng mắc, những nội dung chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

5. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình phát triển của kinh tế tập thể trên tất cả các ngành, lĩnh vực và địa bàn trong nước, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chương trình, kế họach phát triển kinh tế tập thể.

6. Nghiên cứu, tổng kết, xây dựng  và đề xuất các giải pháp phổ biến, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn, thông tin hướng dẫn và phối hợp với Liên minhHTX, các tỉnh, thành phố xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX phù hợp với Luật HTX.

7. Nghiên cứu, xây dựng hoặc tham mưu cho thường trực tham gia cùng các cơ quan, Bộ, ngành xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể và HTX, các nội dung phát triển kinh tế tập thể trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan.

8. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các họat động đào tạo và tuyên truyền về kinh tế tập thể và HTX, về các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Nghiên cứu xây dựng , đề xuất với Thường trực các chủ trương, phương hướng, chương trình, kế họach công tác thuộc lỉnh vực hỗ trợ phát triển; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện.

10. Nghiên cứu, xây dựng đề xuất với Thường trực ban hành các cơ chế, văn bản quản lý các lỉnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng , các chương trình dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại đầu tư, tư vấn và các họat động hỗ trợ khác; tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

11 Là đầu mối kế họach của LMHTX tỉnh với các Sở, Ban, Ngành về các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hổ trợ tín dụng, các chương trình, dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ phát triển khác.

12. Tham gia thẩm định , đánh giá việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế – xã hội, xúc tiền thương mại và đầu tư thuộc LNHTX Tỉnh; giúp Thường trực quản lý và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trên.

13. Theo dõi tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ; phối hợp với phòng kiểm tra tổ chức cán bộ đề xuất kế họach đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của LMHTX tỉnh.

14. Chủ trì phối hợp với các Phòng, đơn vị chức năng của LMHTX Tỉnh để tiếp nhận,điều phối và thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án trong nước và quốc tế về các lỉnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ  và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dư án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư.

15. Là thường trực Hội đồng khoa học – công nghệ và các hội đồng tư vấn thuộc lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư do LMHTX tỉnh thành lập.

16. Duy trì và phát triển quan hệ với các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ và mội trường, hổ trợ tín dụng, các chương trìng dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư.

17. Tham gia đề xuất và thẩm xét khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phát triển của LMHTX tỉnh .

18. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các họat động đào tạo, tuyên truyền thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

19. Theo dõi, thống kê , báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác được giao.

20. Nghiên cứu, đề xuất triển khai dịch vụ công, dịch vụ bảo hiểm tương hỗ và các dịch vụ hỗ trợ phát triển khác.

21. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Thường trực Liên minh HTX tỉnh Long an giao.

VI. PHÒNG KẾ HỌACH VÀ HỔ TRỢ

*Chức năng :

1.Tham mưu cho thường trực quản lý và chỉ đạo thực hiện các họat động hỗ trợ phát triển, bao gồm các lĩnh vực : đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các họat động khác hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

2.Tham mưu  cho thường trực trong việc phát triển các quan hệ hợp tác  có yếu tố nước ngòai, trực tiếp triển khai thực hiện các nghiệp vụ lễ tân, đối ngoại.

3. Tham mưu cho thường trực xây dựng chương trình, kế họach phát triển sự nghiệp kinh tế, theo dõi, quản lý các doanh nghiệp trực thuộc theo các quy định của pháp luật và của LMHTX các cấp; tham mưu, đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả và giải quyết các đề nghị, kiến nghị của các doanh nghiệp.

*Nhiệm vụ :

1- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực các chủ trương, phương hướng, chương trình, kế họach công tác thuộc lĩnh vực hỗ trợ phát triển; phân bổ, hướng dẩn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

2- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực ban hành các cơ chế, văn bản quản lí về các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các họat động hỗ trợ khác ; tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

3- Là đầu mối kế họach của Liên minh HTX Long an với các Sở, ngành về các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các dịch vụ hổ trợ phát triển khác.

4-Tham gia thẩm định, hô trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại và đầu  tư thuộc LMHTX Long An; giúp Thường trực quản lí và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị, HTX trên.

5- Theo dõi tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ; phối hợp với Phòng Kiểm tra vàTổ chức đề xuất kế họach đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lí của LMHTX Long An.

6- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng của LMHTX tỉnh Long An để tiếp nhận, điều phối và thực hiện các chương trình, dự án trong nước và quốc tế về các lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư.

7- Là Thường trực Hội đồng khoa học- công nghệ và các hội đồng tư vấn thuộc các lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, hổ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư do Chủ tịch LMHTX Long An thành lập.

8- Duy trì và phát triển quan hệ với các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy ngề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại  và đầu tư.

9- Tham gia đề xuất và xem xét khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phát triển của LMHTX Long an.

10- Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các họat động đào tạo, tuyên truyền thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

11- Theo dõi, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện mhiêm vụ thuộc các lĩnh vực công tác được giao.

12- Nghiên cứu, đề xuất triển khai dịch vụ công, dịch vụ bảo hiểm HTX và các dịch vụ hỗ trợ phát triển khác.

13. Nghiên cứu xây dựng và đề xuất với Thường trực các chương trình , kế họach phát triển quan hệ hợp tác với các Liên minh HTX quốc tế và các tổ chức của ICA, các tổ chức HTX các nước , các tổ chức  quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngòai. Tham mưu và tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển khai các họat động hợp tác , tranh thủ sự hổ trợ của các tổ chức nước ngòai nhằm phát triển phong trào HTX trong tỉnh , nâng cao năng lực và tạo điều kiện họat động của LNHTX tỉnh.

14.Theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ các HTX, các tổ chức, các đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh , các đơn vị thành viên về hợp tác Quốc tế và triển khai các chương trình, kế họach, dự án hợp tác  quốc tế.

15. Đề xuất nghiên cứu, xây dựngvà tổ chức các họat động tuyên truyền, giới thiệu về vai trò, vị trí của phong trào HTX trong tỉnh, hình ảnh và các họat động của Liên minh HTX tỉnh Long An ra quốc tế. Sưu tầm và nghiên cứu , rút và phổ biến kinh nghiệm về tổ chức, quản lý và họat động của các HTX, tổ chức HTX các nước trên thế giới.

16. Xây dựng kế họach và tổ chức các đòan của LMHTX tỉnh ra nước ngòai công tác và đón tiếp các đòan của các tổ chức nước ngòai đến làm việc với  LNHTX tỉnh Long An .

17. Hướng dẫn, hổ trợ các tổ chức, đơn vị trực thuộc, các HTX và các đơn vị thành viên của LMHTX tỉnh tổ chức các đòan khảo sát, học tập kinh nghiệm, mở rộng thị trường, trao đổi hàng hóa, liên doanh, liên kết với các HTX, các tổ chức kinh tế của các nước trên thế giơi.

18. Quản lý, hướng và kiểm tra thực hiện công tác xuất nhập cảnh theo quy định của nhà nước và quy chế công tác đối ngọai của cơ quan.

19. Tổ chức biên dịch các tài liệu, phiên dịch tại các cuộc hội nghị , hội thảo, các cuộc làm việc của LMHTX tỉnh với các cá nhân, tổ chức nước ngòai.

20. Thực hiện các họat động nghiệp vụ lễ tân, hành chính đối ngọai.

21. Tham gia các họat động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền về các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

22. Tổ chức thống kê và báo cáo định kỳ, đề xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lỉnh vực công tác được giao.

23.Nghiên cứu, đề xuất với thường trực về chương trình , kế họach phát triển sự nghiệp kinh tế cơ quan LMHTX tỉnh Long An; về xây dựng  và tổ chức thực hiện các đề án sắp xếp, chuyển đổi các doanhh nghiệp trực thuộc.

24. Hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp trực thuộc phát triển sản xụất kinh doanh có hiệu quả phù hợp với nghành nghề đăng ký và các nhiệm vụ được giao. Quản lý và kiểm tra các họat động của doanh nghiệp trực thuộc theo các quy định của pháp luật và cuả LMHTX các cấp.

25. Hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản, kiểm tra, giám sát việc bảo tòan, phát triển vốn của các doanh nghiệp trực thuộc.

26. Hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ được giao theo các quy định của pháp luật và của ngành.

27. Hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện các chế độ về kế tóan, thống kê và các chế độ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

28. Phân bổ kinh phí thích hợp hàng năm và đôn đốc các doanh nghiệp trực thuộc trích nộp về LMHTX tỉnh theo quy định.

29. Phối hợp với Phòng tổ chưc cán bộ trong công tác tổ chức cán bộ đối với khối doanh nghiệp trực thuộc; tham gia xây dựng kế họach đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV của các DN trực thuộc.

30. Theo dõi thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình của các doanh nghiệp trực thuộc.

31. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực LMHTXVN giao.

LIÊN MINH HTX TỈNH LONG AN

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, BAN

Căn cứ Luật hợp tác xã năm 2003.

          Căn cứ Quyết định số 933/ HD.BCH ngày 02/8/2005 của Liên Minh HTX Việt Nam V/v ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt nam khóa III.

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các Phòng ,Ban ...trực thuộc Liên minh HTX Việt nam.

          Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Liên minh HTX cấp tỉnh.

          Liên minh HTX tỉnh Long An thành lập các Phòng trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Long An ,bao gồm 04 phòng như sau:

   I. PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ,TUYÊN TRUYỀN VÀ THÔNG TIN (VĂN PHÒNG)

*  Chức năng :

- Tham mưu, tổng hợp, điều phối các họat động chung và thực hiện các công tác tài chính , hành chính quản trị và phục vụ trong cơ quan.

- Tham mưu về công tác tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh Long An; triển khai các họat động tuyên truyền, thông tin và thống kê của cơ quan Liên minh HTX tỉnh Long An.

- Lập kế hoạch thường xuyên và lâu dài về mở lớp đào tạo cán bộ quản lý HTX và đào tạo nghề cho khu vực KTHT và HTX .

* Nhiệm vụ :

1. Tham gia phối hợp với các phòng, Trung tâm, đề xuất và xây dựng các chiến lược, chương trình, các đề án, dự án có liện quan đến các mặt họat động của Liên Minh HTX tỉnh Long An theo sự phân công của thường trực.

2. Xây dựng các chương trình, kế họach công tác tuần, tháng , quý, năm của Thường trực và của cơ quan. Là đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và quan hệ phối hợp triển khai các nhiệm vụ công tác của cơ quan. Hướng dẫn công tác văn phòng đối với các đơn vị trực thuộc.

3. Phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, các cuộc họp sơ kết, tổng kết của cơ quan.

4. Tổng hợp, biên tập các báo cáo định kỳ, báo cáo nhanh của cơ quan, sọan thảo các công văn, tài liệu, các bài phát biểu, diễn văn trong các cuộc họp, các buổi làm việc của lãnh đạo, ghi biên bản các cuộc họp, sọan thảo nội dung kết luận hay thông tin về các cuộc họp, các buổi làm việc của lãnh đạo với các phòng, đơn vị, cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của lãnh đạo với các Ban, đơn vị, các cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của lãnh đạo.

5. Kiểm tra chỉnh lý các văn bản của các phòng, các đơn vị, các trung tâm trình lãnh đạo nhằm đảm bảo tính thống nhất, các yêu cầu về nội dung, hình thức và thủ tục theo qui định củacơ quan.

6. Là đầu mối điều phối các họat động của cơ quan, trình và đề xuất với lãnh đạo ý kiến xử lý các công văn, tài liệu đến, các công văn trình của các phòng các đơn vị; bố trí sắp xếp các cuộc làm việc, tiếp khách của lảnh đạo, trao đổi thông tin giao tiếp giữa lảnh đạo với các phòng, đơn vị, cá nhân, tổ chức bên ngòai.

7. Nghiên cứu đề xuất với lảnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý các mặt công tác theo nhiệm vụ được phân công.

8. Lập, gởi, tiếp nhận và phân bổ dự tóan kinh phí ngân sách nhà nước của cơ quan.

9. Theo dõi, quản lý, sử dụng và quyết tóan các nguồn kinh phí, các khỏan thu của cơ quan theo chế độ.

10. Thực hiện các phần hành kế tóan, lập các báo cáo, báo biểu theo mẫu yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

11. Quản lý các tài sản công, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác tài chính kế tóan.

12. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất , trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện làm việc của cơ quan, mua sắm mới, thay thế, sữa chữa, thanh lý các tài sản này theo chế dộ nhà nước và các quy định của cơ quan.

13. Quản lý việc sử dụng điện, điện thọai,nước sinh họat, và các phương tiện công tác chung khác trong cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm an tòan về tài sản , cơ sở vật chất của cơ quan, của cán bộ công nhân viên chức; các quy định về phòng cháy chữa cháy.

14. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, hành chính, lưu trữ của cơ quan.

15. Đảm bảo vệ sinh trong cơ quan, phục vụ các phòng làm việc của lảnh đạo, trưởng các phòng, chánh văn phòng, các hội trường, phòng họp và các khu vực công cộng khác; thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, tiếp khách, hiếu, hỷ.

16. Quản lý tài xế, điều phối xe ô tô phục vụ lảnh đạo và đáp ứng nhu cầu công tác của các phòng , đơn vị, cán bộ trong cơ quan.

17 Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược, chương trình kế họach, các đề án, dự án có liên quan đến công tác tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống Liên minh HTX Tỉnh Long An. Tổ chức triển khai các chương trình , Kế họach, đề án dự án nêu trên sau khi đã được lảnh đạo Liên minh HTX tỉnh phê duyệt. Định kỳ kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

18 Nghiên cứu đề xuất với lảnh đạo LMHTX tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống LMHTX tỉnh.

19. Tổ chức triển khai các họat động liên quan đến công tác tuyên truyền thông tin và thống kê.

20. Về công tác tuyên truyền:

- Chủ trì xây dựng các chương trình kế họach tuyên truyền của LMHTX dài hạn, định kỳ hàng năm, 6 tháng hoặc theo những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đọan.

- Hướng dẫn theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả các họat động tuyên truyền trong hệ thống LMHTX Long An.

- Tham mưu đề xuất với lảnh đạo LMHTX Long An về nội dung phương pháp hình thức và định hướng công tác tuyên truyền trong từng thời kỳ và tổ chức triển khai thực hiện.

- Là đầu mối quan hệ với các cơ quan báo chí của TW cũng như địa phương  để tổ chức các họat động  tuyên truyền theo chỉ đạo LMHTX tỉnh.

21. Về công tác tuyên truyền:

- Tổ chức thu thập ,quản lý đề xuất kế họach sử dụng tất cả các cơ sở dữ liệu ,tài liệu, tư liệu., văn bản có liên quan phục vụ cho công tác của LMHTX Long An.

- Tổng hợp và lưu trữ thông tin về tình hình kinh tế hợp tác, HTX, vềkết quả họat động của các phòng, các đơn vị trực thuộc và HTX, Tổ hợp tác trong tòan tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

- Thu thập và quản lý các văn bản , tư liệu, hình ảnh, tặng phẩm...có liên quan đến sự hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể và tổ chức LMHTX.

- Tổ chức việc cung cấp thông tin, tư liệu cho các yêu cầu nghiên cứu, báo cáo, đánh giá...liên quan đến kinh tế tập thể và họat động của LMHTX tỉnh trên cơ sở các quy định của của nhà nước và quy chế họat động của cơ quan.

- Tổ chức quản lý thông tin của nghành , cập nhật và bảo đảm thông tin đưa vào trang WEBSITE  của LMHTX tỉnh (nếu có) xây dựng dự án, chương trình, kế hạch phát triển hệ thống thông tin  điện tử và tổ chức triển khai sau khi lảnh đạo LMHTX tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng theo yêu cầu công tác của  lảnh đạo, của các cấp, quản lý trong cơ quan và tòan hệ thống LMHTX tỉnh.

- Quản lý lưu trữ các tài liệu, thông tin thu thập được một cách có hệ thống khoa học, hiện đại, thuận tiện cho việc khai thác , sử dụng. Xây dựng và quản lý Thư viện của cơ quan.

22. Về công tác thống kê:

- Phối hợp với các cơ quan trong việc thu thập, quản lý và cung cấp các số liệu thống kê về tình hình kinh tế – xã hội và các vấn đề có liên quan đến kinh tế tập thể.

- Nghiên cứu, đề xuất các hình thức thống kê, các biểu mẫu báo cáo trong hệ thống LMHTX.

- Thực hiện việc thống kê tổng hợp các số liệu về kinh tế tập thể  và họat động của LMHTX  theo định kỳ tháng ,quý, 6 tháng và hàng năm.

- Tổ chức việc in ấn phát hành các tài liệu, ấn phẩm có liên quan đến số liệu thống kê. Quản lý và lưu trữ các tư liệu, số liệu thống kê của cơ quan từ kết quả các đợt điều tra,. Khảo sát, các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình kinh tế, dự án kinh tế – xã hội khác.

23. Đề xuất Lảnh đạo cơ quan về mở lớp, theo dõi và lập báo cáo các lớp đào tạo cán bộ quản lý HTX và dạy nghề cho khu vực KTHT và HTX dựa trên cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm và lâu dài của LMHTX tỉnh . Trình lảnh đạo Liên minh HTX tỉnh hoặc các trường đào tạo để làm thủ tục cấp giấy chứng chỉ , chứng nhận cho các học viên theo đúng các quy định hiện hanh của nhà nước và của bộ giáo dục và đào tạo. Lưu giữ hồ sơ về đào tạo và dạy nghề của LMHTX tỉnh Long An.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lảnh đạo.

II. PHÒNG KIỂM TRA TỔ CHỨC THI ĐUA

* Chức năng:

1. Tham mưu giúp cho Thường trực LMHTX tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ trong cơ quan LMHTX tỉnh Long An, các đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh và về theo dõi, phố hợp trong công tác tổ chức, nhân sự của hệ thống LMHTX tỉnh.

2. Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch LMHTX tỉnh Long An và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng LMHTX tỉnh về công tác thi đua – khen thưởng trong hệ thống LMHTX tỉnh Long An.

3. Tham mưu cho lảnh đạo trong việc kiểm và giám sát các mặt trong tòan LMHTX Tỉnh.

* Nhiệm vụ:

1. Kiểm tra giám sát việc thực hiện điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Ban chấp hành, các quyết định của Chủ tịch LMHTX tỉnh.

2. Giám sát và kiểm tra họat động tài chính của Liên minh HTX theo quy định của nhà nước và của ngành.

3. Kiểm tra xem xét và kiến nghị với Ban chấp hành LMHTX về các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi Liên minh HTX tỉnh Long An.

4. Bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của thành viên.

5. Báo cáo họat động công tác kiểm tra trước Ban chấp hành và Đại hội.

6. Hướng dẫn việc tổ chức công tác kiểm tra và hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ đối với Ban kiểm sóat các HTX, Quỹ TDND.

7. Phối hợp với các cơ quan nội chính để nghiên cứu đề xuất , kiến nghị những nội dung phù hợp về luật pháp đối với công tác kiểm tra trong khu vực HTX và Liên hiệp HTX.

8. Nghiên cứu kiện tòan tổ chức công tác kiểm tra trong hệ thống Liên minh HTX.

9. Nghiên cứu đề xuất với Thường trực các vấn đề có liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng , các đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh.

10. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực ban hành, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các qui chế, quy định, chế độ về quản lý và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ trong cơ quan Liên Minh HTX Việt Nam.

11. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất Thường trực phê chuẩn và tổ chức triển khai các chương trình, kế họach về qui họach, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các phòng, các đơn vị trực thuộc cơ quan Liên Minh HTX Long An.

12. Tổ chức quản lý nhân sự, tham mưu, đề xuất với Thường trực các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, tiếp nhận, phân công, bố trí công tác, về luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức các phòng, các đơn vị trực thuộc Liên Minh HTX Long An.

13. Thực hiện quản lý lao động, ngày công, giờ công trả công lao động cho cán bộ, công nhân viên khối hành chính trong cơ quan. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các qui định, chế độ lao động, quản lý và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí đối với cán bộ công nhân viên. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội, và các chính sách xã hội khác đối với người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

14. Tham mưu, tổ chức, phát động và theo dõi, tổng hợp các phong trào thi đua trong cơ quan Liên Minh HTX Long An và các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn và kiểm tra các phòng, các đơn vị triển khai công tác thi đua hằng năm. Là thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan.

15. Là đầu mối giúp thường trực duy trì, phát triển các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức đòan thể khác.

16. Nghiên cứu, hướng dẫn các HTX trong tỉnh trong công tác tổ chức, công tác qui họach, đào tạo, bối dưỡng cán bộ THT, HTX. Tham mưu giúp Thường trực theo dõi về nhân sự đối với Ban chấp hành Liên Minh HTX Long An và cán bộ quản lý các HTX,  QTD trong tỉnh.

17. Hướng dẫn các HTX, QTD trong tỉnh thực hiện điều lệ Liên Minh HTX Việt Nam.

18. Tham mưu, đề xuất với Thường trực LMHTX tỉnh các chương trình, kế họach tổ chức công tác thi đua – khen thưởng; phát động các phong trào thi đua trong hệ thống LMHTX tỉnh và các đơn vị thành viên; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các phong trào thi đua.

19. Định kỳ sơ kết tổng kết các phong trào thi đua – khen thưởng trong hệ thống Liên minh , tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về các thành tích, danh hiệu đạt được của các cá nhân, tập thể,nhằm thúc đẩy công tác thi đua – khen thưởng tòan nghành.

20. Đề xuất với LMHTX Việt Nam xét tặng các hình thức khen thưởng của LMHTX Việt Nam hoặc các hình thức khen thưởng của nhà nước quy định.

21. Tiếp nhận, quản lý, cấp phát các hiện vật thi đua – khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam.

22. Hướng dẫn các HTX, QTD, các cơ quan trực thuộc LM tỉnh tổ chức công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị cơ sở và các cơ quan trực thuộc LM tỉnh.

23. Chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp Hội đồng thi đua LMHTX Long An.

24. Tham gia họat động đào tạo và tuyên truyền về các mặt công tác được giao.

25. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất các mặt về công tác và nhiệm vụ được giao.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Liên minh HTX tỉnh giao.

III. PHÒNG TỔ CHỨC PHONG TRÀO,

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HTX

* Chức năng:

Tham mưu cho lảnh đạo về các công tác sau:

- Nghiên cứu đề xuất , tham gia xây dựng, sửa dổi bổ sung , các chính sách, pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể và HTX, thông tin và hướng dẫn thực hiện các chính sách , pháp luật có liên quan trong hệ thống Liên minh HTX.

- Nghiên cứu đề  xuất các giải pháp phát triển KTHT và HTX  trong các ngành, các lỉnh vực kinh tế, nghiên cứu, tổng kết và xây dựng  các giải pháp nhân rộng các mô hình KTHT, HTX trong các lỉnh vực, ngành nghề và địa bàn.

- Tham mưu cho thường trực quản lý và chỉ đạo thực hiện các họat động hổ trợ phát triển, bao gồm các lĩnh vực: đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường; hổ trợ tín dụng , các chương trình dự án kinh tế – xã hội xúc tiến thương mại và dầu tư , tư vấn và các họat động khác hổ trợ phát triển kinh tế hợp tác- HTX.

* Nhiêm vụ :

1. Tham mưu cho thường trực trong nghiên cứu, xây dựng, đề xuất và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước liên quan ban hành  hoặc sửa đổi, bổ sung  các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX.

2. Tham mưu cho Thường trực trong tham gia xây dựng , sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể và HTX; các chính sách, pháp luật có kiên quan như đầu tư tài chính, lao động, thị trường, đất đai...

3. Thông tin, hướng dẫn về nội dung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển KTTT và HTX , các văn bản pháp luật khác có liên quan đã được ban hành trong hệ thống Liên minh HTX.

4. Theo dõi , tổng kết và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX, trên cơ sở đó phát hiện những vướng mắc, những nội dung chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

5. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình phát triển của kinh tế tập thể trên tất cả các ngành, lĩnh vực và địa bàn trong nước, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chương trình, kế họach phát triển kinh tế tập thể.

6. Nghiên cứu, tổng kết, xây dựng  và đề xuất các giải pháp phổ biến, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn, thông tin hướng dẫn và phối hợp với Liên minhHTX, các tỉnh, thành phố xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX phù hợp với Luật HTX.

7. Nghiên cứu, xây dựng hoặc tham mưu cho thường trực tham gia cùng các cơ quan, Bộ, ngành xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể và HTX, các nội dung phát triển kinh tế tập thể trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan.

8. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các họat động đào tạo và tuyên truyền về kinh tế tập thể và HTX, về các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Nghiên cứu xây dựng , đề xuất với Thường trực các chủ trương, phương hướng, chương trình, kế họach công tác thuộc lỉnh vực hỗ trợ phát triển; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện.

10. Nghiên cứu, xây dựng đề xuất với Thường trực ban hành các cơ chế, văn bản quản lý các lỉnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng , các chương trình dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại đầu tư, tư vấn và các họat động hỗ trợ khác; tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

11 Là đầu mối kế họach của LMHTX tỉnh với các Sở, Ban, Ngành về các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hổ trợ tín dụng, các chương trình, dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ phát triển khác.

12. Tham gia thẩm định , đánh giá việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế – xã hội, xúc tiền thương mại và đầu tư thuộc LNHTX Tỉnh; giúp Thường trực quản lý và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trên.

13. Theo dõi tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ; phối hợp với phòng kiểm tra tổ chức cán bộ đề xuất kế họach đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của LMHTX tỉnh.

14. Chủ trì phối hợp với các Phòng, đơn vị chức năng của LMHTX Tỉnh để tiếp nhận,điều phối và thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án trong nước và quốc tế về các lỉnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ  và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dư án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư.

15. Là thường trực Hội đồng khoa học – công nghệ và các hội đồng tư vấn thuộc lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư do LMHTX tỉnh thành lập.

16. Duy trì và phát triển quan hệ với các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ và mội trường, hổ trợ tín dụng, các chương trìng dự án kinh tế – xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư.

17. Tham gia đề xuất và thẩm xét khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phát triển của LMHTX tỉnh .

18. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các họat động đào tạo, tuyên truyền thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

19. Theo dõi, thống kê , báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác được giao.

20. Nghiên cứu, đề xuất triển khai dịch vụ công, dịch vụ bảo hiểm tương hỗ và các dịch vụ hỗ trợ phát triển khác.

21. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Thường trực Liên minh HTX tỉnh Long an giao.

VI. PHÒNG KẾ HỌACH VÀ HỔ TRỢ

*Chức năng :

1.Tham mưu cho thường trực quản lý và chỉ đạo thực hiện các họat động hỗ trợ phát triển, bao gồm các lĩnh vực : đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các họat động khác hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

2.Tham mưu  cho thường trực trong việc phát triển các quan hệ hợp tác  có yếu tố nước ngòai, trực tiếp triển khai thực hiện các nghiệp vụ lễ tân, đối ngoại.

3. Tham mưu cho thường trực xây dựng chương trình, kế họach phát triển sự nghiệp kinh tế, theo dõi, quản lý các doanh nghiệp trực thuộc theo các quy định của pháp luật và của LMHTX các cấp; tham mưu, đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả và giải quyết các đề nghị, kiến nghị của các doanh nghiệp.

*Nhiệm vụ :

1- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực các chủ trương, phương hướng, chương trình, kế họach công tác thuộc lĩnh vực hỗ trợ phát triển; phân bổ, hướng dẩn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

2- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực ban hành các cơ chế, văn bản quản lí về các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các họat động hỗ trợ khác ; tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

3- Là đầu mối kế họach của Liên minh HTX Long an với các Sở, ngành về các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn và các dịch vụ hổ trợ phát triển khác.

4-Tham gia thẩm định, hô trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại và đầu  tư thuộc LMHTX Long An; giúp Thường trực quản lí và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị, HTX trên.

5- Theo dõi tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ; phối hợp với Phòng Kiểm tra vàTổ chức đề xuất kế họach đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lí của LMHTX Long An.

6- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng của LMHTX tỉnh Long An để tiếp nhận, điều phối và thực hiện các chương trình, dự án trong nước và quốc tế về các lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư.

7- Là Thường trực Hội đồng khoa học- công nghệ và các hội đồng tư vấn thuộc các lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy nghề, hổ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại và đầu tư do Chủ tịch LMHTX Long An thành lập.

8- Duy trì và phát triển quan hệ với các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, dạy ngề, khoa học công nghệ và môi trường, hỗ trợ tín dụng, các chương trình dự án kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại  và đầu tư.

9- Tham gia đề xuất và xem xét khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phát triển của LMHTX Long an.

10- Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các họat động đào tạo, tuyên truyền thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

11- Theo dõi, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện mhiêm vụ thuộc các lĩnh vực công tác được giao.

12- Nghiên cứu, đề xuất triển khai dịch vụ công, dịch vụ bảo hiểm HTX và các dịch vụ hỗ trợ phát triển khác.

13. Nghiên cứu xây dựng và đề xuất với Thường trực các chương trình , kế họach phát triển quan hệ hợp tác với các Liên minh HTX quốc tế và các tổ chức của ICA, các tổ chức HTX các nước , các tổ chức  quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngòai. Tham mưu và tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển khai các họat động hợp tác , tranh thủ sự hổ trợ của các tổ chức nước ngòai nhằm phát triển phong trào HTX trong tỉnh , nâng cao năng lực và tạo điều kiện họat động của LNHTX tỉnh.

14.Theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ các HTX, các tổ chức, các đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh , các đơn vị thành viên về hợp tác Quốc tế và triển khai các chương trình, kế họach, dự án hợp tác  quốc tế.

15. Đề xuất nghiên cứu, xây dựngvà tổ chức các họat động tuyên truyền, giới thiệu về vai trò, vị trí của phong trào HTX trong tỉnh, hình ảnh và các họat động của Liên minh HTX tỉnh Long An ra quốc tế. Sưu tầm và nghiên cứu , rút và phổ biến kinh nghiệm về tổ chức, quản lý và họat động của các HTX, tổ chức HTX các nước trên thế giới.

16. Xây dựng kế họach và tổ chức các đòan của LMHTX tỉnh ra nước ngòai công tác và đón tiếp các đòan của các tổ chức nước ngòai đến làm việc với  LNHTX tỉnh Long An .

17. Hướng dẫn, hổ trợ các tổ chức, đơn vị trực thuộc, các HTX và các đơn vị thành viên của LMHTX tỉnh tổ chức các đòan khảo sát, học tập kinh nghiệm, mở rộng thị trường, trao đổi hàng hóa, liên doanh, liên kết với các HTX, các tổ chức kinh tế của các nước trên thế giơi.

18. Quản lý, hướng và kiểm tra thực hiện công tác xuất nhập cảnh theo quy định của nhà nước và quy chế công tác đối ngọai của cơ quan.

19. Tổ chức biên dịch các tài liệu, phiên dịch tại các cuộc hội nghị , hội thảo, các cuộc làm việc của LMHTX tỉnh với các cá nhân, tổ chức nước ngòai.

20. Thực hiện các họat động nghiệp vụ lễ tân, hành chính đối ngọai.

21. Tham gia các họat động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền về các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

22. Tổ chức thống kê và báo cáo định kỳ, đề xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lỉnh vực công tác được giao.

23.Nghiên cứu, đề xuất với thường trực về chương trình , kế họach phát triển sự nghiệp kinh tế cơ quan LMHTX tỉnh Long An; về xây dựng  và tổ chức thực hiện các đề án sắp xếp, chuyển đổi các doanhh nghiệp trực thuộc.

24. Hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp trực thuộc phát triển sản xụất kinh doanh có hiệu quả phù hợp với nghành nghề đăng ký và các nhiệm vụ được giao. Quản lý và kiểm tra các họat động của doanh nghiệp trực thuộc theo các quy định của pháp luật và cuả LMHTX các cấp.

25. Hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản, kiểm tra, giám sát việc bảo tòan, phát triển vốn của các doanh nghiệp trực thuộc.

26. Hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ được giao theo các quy định của pháp luật và của ngành.

27. Hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện các chế độ về kế tóan, thống kê và các chế độ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

28. Phân bổ kinh phí thích hợp hàng năm và đôn đốc các doanh nghiệp trực thuộc trích nộp về LMHTX tỉnh theo quy định.

29. Phối hợp với Phòng tổ chưc cán bộ trong công tác tổ chức cán bộ đối với khối doanh nghiệp trực thuộc; tham gia xây dựng kế họach đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV của các DN trực thuộc.

30. Theo dõi thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình của các doanh nghiệp trực thuộc.

31. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực LMHTXVN giao.

 

                                        LIÊN MINH HTX TỈNH LONG AN

In văn bản