Đang tải... Vui lòng chờ...

Bản Tin

HTX thương mại và xây dựng Đoàn Kết: Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ

HTX vận tải thương xây dựng Vàm Cỏ - 35 năm xây dựng và phát triển

HTX vận tải Thanh Bình: Vượt qua khó khăn, phát triển bền vững

DGRV chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX

Đoàn viên cơ quan LMHTX: thể hiện sự năng động của tuổi trẻ

Công đoàn CS Liên minh HTX: Quan tâm đời sống của công đoàn viên

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Long An: Xây dựng đoàn kết nội bộ

Liên minh HTX tỉnh Long An: 20 năm 1 chặng đường

Xây dựng mô hình hợp tác xã phát triển bền vững
Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã đánh giá kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn đã đáp ứng một phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị thành lập hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Lộc